Smluvní podmínky

ČLÁNEK I

 

Úvodní ustanovení

 

1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen „VSP“, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.zbornikpetr.cz mezi prodávajícím a kupujícím.

 

2. Kontaktní údaje na prodávajícího (sídlo firmy): Petr Zborník – bezpečnost práce a požární ochrana, Mánesova 28, 737 01 Český Těšín, IČ: 18446817, DIČ: CZ5606290173.
Provozovna: Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín.

 

3. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

4. Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na serveru www.zbornikpetr.cz (dále jen „server“) ze strany kupujícího a potvrzením obdržení objednávky ze strany prodávajícího.

 

5. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále stanovených těmito VSP.

 

6. Veškeré zboží nabízené prodávajícím je schválené k prodeji na území České republiky. Na vyžádání kupujícího bude ke každému druhu prodávaného zboží doloženo „Prohlášení o shodě“.

 

7. Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím České pošty, s.p. (dále jen „poštou“) nebo prostřednictvím smluvního dopravce. Poštovné, příp. přepravné je účtováno spolu s kupní cenou zboží. Výše poštovného a přepravného je zveřejněna na serveru. Po dohodě je možno provést osobní odběr objednaného zboží včetně hotovostní platby v sídle firmy.

 

8. Připojení se k serveru, prohlídka nabízeného zboží, objednávka zboží ani další úkony kupujícího prováděné na dálku nejsou zpoplatněny.

  

 

ČLÁNEK II

 

Uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží

 

A. objednávka zboží

 

1. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na serveru, vyplní elektronickou objednávku a zašle ji elektronicky prodávajícímu.

 

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím.

 

3. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VSP a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VSP vázán.

 

4. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení o obdržení objednávky.

 

5. Prodávající je po doručení objednávky povinen zaslat nebo předat v sídle firmy objednané zboží v přiměřené lhůtě.

 

6. Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě. Účinným zrušením objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

 

7. Pokud prodávající nezašle nebo nepředá zboží kupujícímu do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, platnost objednávkykupujícíhobez dalšího zaniká. Zánikem platnosti objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

 

B. Dodávka zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

 

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží tak, že je:

a) zašle poštou nebo prostřednictvím dopravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo

b) předá kupujícímu v sídle firmy.

 

2. Prodávající předá zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do 5 následujících pracovních dnů po doručení objednávky. Přebírá-li kupující zboží v sídle firmy prodávajícího, je prodávající povinen mu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, kdy se má dostavit k převzetí zboží. Zasílá – li prodávající kupujícímu zboží prostřednictvím pošty nebo dopravce, je povinen kupujícímu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, že zboží předal k přepravě.

 

3. Kupující je povinen objednané zboží převzít.

 

4. Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné osobě pověřené odběratelem. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, jeho případným uskladněním u dopravce nebo nepřevzetí zásilky a to ve výši 15% z celkové ceny objednávky (při celkové ceně do 10 000 Kč bez DPH) a 10% z celkové ceny objednávky (při celkové ceně nad 10 001 Kč bez DPH a výše) za zpětné naskladnění zboží.

 

5. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží kupujícímu. Nepřevezme-li kupující zboží v sídle firmy ve stanovené době a nesjedná-li si s prodávajícím náhradní termín k převzetí zboží, má se za to, že kupující odmítl převzít zboží a povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Zánikem povinnosti prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

 

6. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a případné poštovné nebo přepravné prodávajícímu:

a) při převzetí zboží v sídle firmy nebo na provozovně,

b) při převzetí zboží na poště, je-li zboží dodáváno poštou,

c) osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím dopravce.

 

7. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu příkazem k úhradě a to na účet prodávajícího č.:1725227389/0800 veden u České spořitelny a.s., do 14 dnů od vystavení faktury (pokud se nedohodnou jinak). Kupující je povinen uvést variabilní symbol, kterým je číslo faktury. Je-li zboží dodáváno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zaplatit spolu s kupní cenou zboží předem i poštovné nebo přepravné. V případě osobního odběru v sídle firmy se poštovné neplatí. Při osobním odběru v sídle firmy je možno zboží uhradit v hotovosti.

 

8. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího uhrazením faktury.

 

9. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím, fakturu, případně záruční list, návod k obsluze v českém jazyce a přílohy připojené ke zboží výrobcem.

 

10. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu po jejím převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu pomoci elektronické pošty oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem objednávky a vystavené faktury. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.

 

 

ČLÁNEK III

 

Práva a povinnosti smluvních stran

 

1. Bylo – li kupujícímu zboží dodáno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující oprávněn do 14-ti dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.

 

2. Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou na adresu provozovny prodávajícího. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy.

 

3. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.

 

4. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky
a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.

 

5. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží v originálním obalu, nepoškozené, nepoužité, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, vyjma faktury. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží.

 

6. Odstoupil – li kupující platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží sníženou o

a) náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží a jeho přípravou k dalšímu prodeji,

b) o případné náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce, jakož i

c) o částku odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou zboží a cenou, za kterou prodávající nabídne vrácené zboží k prodeji jako použité, nelze – li je prodat jako nové.

 

7. Prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícím dobropis a tento zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet nebo osobně v provozovně prodávajícího, a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím.

 

8. Pokud došlo k zániku kupní smlouvy z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky anebo odmítnutím zboží ze strany a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 2 pracovních dnů od zániku kupní smlouvy, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího.

 

 

ČLÁNEK IV

 

Odpovědnost prodávajícího za vady – reklamace vadného zboží

 

A. Odpovědnost za shodu zboží s kupní smlouvou

 

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže

a) má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím nebo výrobcem nebo jakost a užitné vlastnosti, které lze na základě zveřejněné reklamy na zboží očekávat, popř. jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé,

b) odpovídá požadavkům právních předpisů,

c) je dodáno v odpovídajícím množství,

d) má odpovídající míry nebo hmotnost a

e) odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá.

 

2. Přebírá-li kupující zboží v sídle firmy a připouští- li to povaha zboží, má kupující právo, aby zboží bylo před ním překontrolováno nebo aby mu byla jeho činnost předvedena.

 

3. Má-li zboží při převzetí kupujícím vady spočívající v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě.               V takovém případě má kupující právo

a) na výměnu nebo opravu zboží,

b) na přiměřenou slevu ze zaplacené ceny za zboží,

c) od smlouvy odstoupit (po vzájemné dohodě).

 

B. Odpovědnost za vady záruční

 

1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.

2. Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena.

 

3. Záruční doba na zboží činí 24 měsíců, nestanoví-li prodávající delší záruční dobu.

 

4. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

 

5. Záruka se nevztahuje na

a) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

b) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, za podmínek, které jsou v rozporu
s pokyny výrobce.

 

6. Záruční list předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Není-li záruční list u zboží doložen, nahrazuje jej faktura. V případě delší záruky než 24 měsíců musí delší záruka uvedena ve faktuře příp. dodacím listu.

 

7. Je-li reklamovaná vada odstranitelná, má kupující právo na:

a) bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (oprava),

b) výměnu zboží nebo jeho součásti

a není-li možná oprava nebo výměna zboží nebo jeho součásti,

c) přiměřenou slevu.

 

8. V případě vady neodstranitelné, která brání řádnému užívání zboží jako bezvadného, má kupující právo na:

a) výměnu zboží nebo

b) odstoupení od kupní smlouvy.

 

C. Reklamace vad zboží

 

1. Kupující je povinen vadu reklamovat u prodávajícího.

 

2. Kupující je oprávněn vadu zboží reklamovat:

a) písemně zasláním na adresu provozovny prodávajícího

b) osobně v sídle firmy nebo provozovně.

 

3. Vadu zboží, na které se vztahuje záruka, je kupující oprávněn reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby.

 

4. Reklamované zboží je kupující povinen předložit v originálním obalu a v úplném stavu včetně jeho příslušenství a součástí a souvisejících dokladů.

 

5. Není-li kupující schopen doložit záruční, ani dodací list, prokáže koupi zboží fakturou.

 

6. Kupující je povinen v reklamaci uvést číslo objednávky, název zboží a specifikovat vady, které reklamuje. Prodávající je dále povinen v reklamaci uvést, čeho se domáhá.

 

7. Pokud prodávající nebo výrobce zboží reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající nebo výrobce kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.

 

8. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.

 

9. Povahu a odůvodněnost reklamované vady vždy posuzuje výrobce, a to i tehdy, je-li vada reklamována u prodávajícího.

 

10. V případě sporu o povahu a odůvodněnost reklamované vady je rozhodné stanovisko výrobce.

 

 

ČLÁNEK V

 

Ochrana osobních údajů 

 

1. Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv
a povinností dle kupní smlouvy.

 

2. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího.

 

3. Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám.

 

4. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována v souladu s čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

 

ČLÁNEK VI

 

Závěrečná ustanovení

 

1. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito VSP platnými v době odeslání objednávky kupujícím.

 

2. Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VSP upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.

 

3.Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 30. 10. 2018
Prodávající si vyhrazuje právo změnit VSP bez předchozího upozornění.